Контраст
Шрифт

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Питання академічної доброчесності висвітлено в Положенні про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти 

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти у Вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших осіб;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (творчу) діяльність.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної, методичної та інноваційної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається несанкціонована співпраця; академічне шахрайство; необ’єктивне оцінювання; академічний плагіат; хабарництво; вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, приватний інтерес.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

 1. Курсові роботи (проєкти) здобувачів освіти.
 2. Навчальні та навчально-методичні праці (навчальні посібники, підручники (у тому числі електронні видання), монографії, програми дисциплін тощо).
 3. Рукописи статей, які надаються до редакцій наукових журналів.

Перевірка на наявність академічного плагіату здійснюється з використанням відповідних технологій та комп’ютерних програм, які є у відкритому доступі в мережі Інтернет. 

Курсові роботи здобувачів освіти, які пройшли перевірку на академічний плагіат заносяться до Електронного репозитарію курсових робіт.

Критерії оцінювання академічного плагіату:

У письмових роботах здобувачів освіти (курсові роботи (проєкти), статті, тези, доповіді тощо): понад 75 % – текст письмової роботи є оригінальним (несуттєвий об’єм запозичень); від 60 % до 75 % – оригінальність тексту задовільна (незначний об’єм запозичень), проте слід переконатися у наявності і правильному оформленні цитувань та посилань на використані джерела; від 40 % до 60 % – письмова робота приймається до розгляду після доопрацювання автором (авторами) та наявності і правильного оформлення цитувань та посилань на використані джерела, оскільки має значний об’єм запозичень; менше 40 % – письмова робота до розгляду не приймається і не може бути рекомендована до друку (захисту), оскільки має суттєвий об’єм запозичень, що трактується як плагіат.

Керівники курсових робіт в обов’язковому порядку ознайомлюють здобувачів освіти з Положенням про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти та на всіх етапах виконання курсових робіт контролюють й попереджують факти порушень академічної доброчесності. 

Інформаційно-роз’яснювальна лекція методиста  Віталія КАРАЩУКА серед здобувачів освіти щодо питань академічної доброчесності

Консультація керівника курсової роботи Івана СИНЧУКА з питань програмної перевірки на академічний плагіат

Для виконання норм Положення створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності, яка наділяється правом одержувати і розглядати заяви про порушення питань етики та академічної доброчесності, надавати пропозиції адміністрації училища щодо притягнення до академічної відповідальності.

Особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 1. Ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження.
 2. Особисто або через уповноваженого представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності.
 3. Знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності.
 4. Оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
Пресцентр