Контраст
Шрифт

Нормативно - правова база

Законодавство України з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання та протидію домашньому насильству

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19#Text

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 вересня 2018 р. № 634-р
Київ
Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-%D1%80#Text

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 жовтня 2018 р. № 728-р
Київ
Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2018-%D1%80#Text

ПОСТАНОВА
від 20 березня 2019 р. № 234
Київ
Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА
від 30 травня 2018 р. № 453
Київ
Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2018 р. № 658
Київ
Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА
від 21 серпня 2019 р. № 824
Київ
Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2019-%D0%BF#Text

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
НАКАЗ
12.03.2019  № 33
Про затвердження Методичних рекомендації щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та механізм надання правової допомоги

https://zakononline.com.ua/documents/show/112397___112397

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.03.2019  № 369/180

Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0333-19#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах

№ 56     29 Січня 2020 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ
№ 257     14 Квітня 2020 р.

https://www.msp.gov.ua/documents/5701.html

 

Міжнародні нормативні документи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Загальна декларація прав людини (повний текст)

https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version-

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Європейська конвенція з прав людини

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ukr

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text

Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками N 156

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010#Text

Пекінська декларація

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507#Text

Європейська соціальна хартія

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text

 

 

 

Пресцентр